STRATEGI UNIT DAKWAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH (JHEAINS) DALAM MENYEBARKAN DAKWAH PADA NON-MUSLIM DI NEGERI SABAH

Mohammad Raj Azzahari

Abstract


Kajian ini berjudul “Strategi Unit Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) dalam Menyebarkan Dakwah Pada Non-Muslim di Negeri Sabah”. Kajian ini nertujuan untuk mengetahui: Pertama, strategi unit dakwah JHEAINS dalam menyebarkan dakwah pada golongan Non-Muslim di Negeri Sabah. Kedua, untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh unit dakwah JHEAINS. Ketiga, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Unit Dakwah JHEAINS dalam menyebarkan dakwah pada Non-Muslim di Negeri Sabah. Metode kajian ini termasuk pada metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.  Dari hasil kajian meninjukkan, bahwa Unit dakwah JHEAINS mempunyai strategi tersendiri dalam melaksanakan program-program dakwah di Negeri Sabah. Unit dakwah JHEAINS juga tergolong aktif dalam proses peng-Islaman non-Muslim di Negeri Sabah Malaysia. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh unit dakwah JHEAINS dalam menyebarkan dakwah di Negeri Sabah.

Keywords


Strategi, Dakwah, Non-Muslim, JHEAINS

Full Text:

PDF

References


Abd Al-Rahman bin Bakrah. Hadis Sahih Bukhari. Juz 21. Hadis ke 6551.

Abd Al-Rahman bin Bakrah. Hadis Sahih Bukhari. Juz 11. Hadis ke 3202.

Abdul Karim Zaidan. Usul Al-Dakwah. Beirut: Muassasah Risalah, 2001.

Abu Nufa. Pengenalan JHEAINS. http://www.jheains.sabah.gov.my. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

Alfonsus Sirait. Manajemen. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1996.

Ali Mahfuz. Hidayat Al-Mursyidin Ila Thuruq Al-Wa’zi Wa Al-Khitabath. Beirut: Dar al-Ma’rif 2000.

Amali. Planning dan Organisasi Dakwah Rasulullah. Bandung: Al-Ma’rif, 1986.

Asmuni Syukir. Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.

Hafidz, Abdullah Cholis. Dakwah Transformative. Jakarta: PP LAKPESDAM NU, 2006.

Humaira Bookstore. Al-Quran Tajwid dan Terjemahan. Selangor: 2012.

Ilyas Ismail dan Prio Hotman. Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam. Jakarta: Kencana, 2011.

Ilyas Ismail. Paradigma Dakwah Harakah. Jakarta : 2011.

Jalaluddin Rahmat. Retorika Modern, Sebuah kerangka Teori dan Praktik Berpidato. Bandung: Akademika, 1982.

James A.F. Stoner. Manajemen. Jakarta: Prenhallindo, 1996.

Margono. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.

Masdar Helmy. Dakwah dalam Alam Pembangunan. Semarang: Toha Putra 1998.

Munir dan Wahyu Ilahi, M. Manajemen Dakwah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Mustafa Malaikah. Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qordhowi Harmoni Antara Kelembutan dan Ketegasan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Nasarudin Latief. Teori dan Praktik Dakwah Islamiyah. Jakarta: Firma Dara 2001.

Quraish Shihab. Membumikan Al-Quran. Bandung : Mizan, 1992.

Rahman, Elbi Hasan Basri. Pedoman Pelaksaan Dakwah. Jakarta: AK Group, 2006.

Saleh bin Abdullah bin Hamid. Mafhum Al-Hikmah Fi Al-Da’wah. Saudi Arabia: Irsyad, 2001.

Wawancara dengan Ketua Penolong Pengarah Unit Dakwah, Pada Tanggal 13 Juni 2017.

Wawancara dengan Pegawai Ukhuwwah Unit Dakwah, Pada Tanggal 13 Juni 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4424

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
© Published by the Research and Community Service Center (LP2M) in collaboration with Department of Da'wah Management, Da'wah and Communication Faculty, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia


INDEXED BY:

     

SPONSORED BY: