JEJAK MAQASHID AL-SYARI‘AH DI NUSANTARA: Melacak fuqahÄ‘ berbasis maqashid al-syari’ah dan hasil ijtihadnya

Mursyid Djawas

Abstract


Dewasa ini, hukum Islam menjadi kajian yang menarik bagi pemerhati hukum, baik di kalangan Islam maupun di kalangan Barat (orientalis). Salah satu tema yang menarik adalah maqashid al-syari‘ah. Di Indonesia Kajian maqashid al-syari‘ah dianggap kajian baru,padahal pada masa kerajaan Islam di Nusantara sejak abad ke-17sudah ditemukan kajian maqashid al-syari‘ah. Di sinilah terjadi kesalahan fatal bagi realitas perkembangan aktifitas ijtihad di Nusantara baik pada masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Hal ini menimbulkan adanya missing link kehidupan fiqh yang selama ini begitu dinamis dalam kehidupan Nusantara dengan bangunan dasar fiqhnya adalah maqashid al-syari‘ah (mashlahah). Artikel ini mengkaji secara kritis perkembangan maqashid al-syari‘ah di Nusantara, asal-usul tokoh yang merintis penerapan maqashid al-syari‘ah di nusantara serta hasil ijtihad mereka yang dibangun atas dasar maqashid al-syari‘ah. Artikel ini dikaji dengan pendekatan doktriner (pendekatan Islam) dan pendekatan historis dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Dari pembahasan ini, ditemukan bahwa maqashid al-syari‘ah sudah diaplikasikan sejak masa kerajaan di Nusantara. Hal ini dapat dilihat pada munculnya mujtahid/fuqahÄ‘ Nusantara sejak abad ketujuh belas sampai sekarang yang muncul dengan menghasilkan karya kitab-kitab fiqh serta hasil ijtihad yang merupakan formulasi hukum Islam dengan realitas kehidupan umat Islam di Nusantara yang dibangun atas dasar konsep mashlahah.

Keywords


Maqashid al-syari’ah; Mashlahah; Fuqahā‘ Nusantara

Full Text:

PDF

References


Abdillah, Masykuri. “Islam dan Hak Asasi Manusia: Pemahaman K. H. Ali Yafie. †dalam, Jamal D. Rahman, (ed. ) Wacana Baru Fiqh i Sosial: 70 Tahun Ali Yafie. Cet. I; Bandung: Mizan, 1997.

Abdul Azis Dahlan (et. al), Ensiklopedi Hukum Islam, Juz IV, Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abu Bakar, Alyasa. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab, "Disertasi". Yoogyakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1989.

Ahmad Al-KÄtib, Hasan. Al-Fiqh Al-MuqÄran. Mesir: DÄr al Talif, 1957.

Ahmad Al-ZÄwy, Al-TÄhir. Tartib Al-QamÅ«s Al-Muĥīţ, Juz. III. Cet. III; Beirut: DÄr al-Fikr, t,th.

Ahmad Ibrahim Bek, Ilmu Usl al-Fiqh wa Yalih Tarikh al-Tasyri’ al-Islam, Mesir: Dar al-Anshar. 1939.

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001.

Ali Al-Sayis, Muhammad. Tarikh Al-Fiqh Al-Islam. Cet; Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1990.

Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia, Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Aziz Dahlan, Abdul. et. al. Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengan dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998.

Boland, BJ. Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970. Cet. I; Grafitti Pers, 1985.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hamid, Salahuddin dan Iskandar Ahza, 100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003.

Hasan, Ahmad. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Cet. I; India: Adam Fublisher and Distributors, 1994.

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadis. Jakarta: Tintamas, 1982.

Ibnu Mandzur Jamaluddin, Lisan al-Arab, Juz X (Mesir: Dar al-Misriyah, t. th.

Ibrahim, Muslim. Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam dalamHusni Rahiem (Ed) Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam. Cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Isma'il Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Jatnika, Rakhmat. Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam, dalamHusni Rahiem (Ed) Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam. Cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Mahmud Syaltut, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqhi Sosial. Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 1994.

Muhammad Al-Khudari Bek, Syaikh. Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra,.

Muhammad Ismail, Sya’ba. Al-Tasyri’ Al-IslÄmi: MashÄdiruhu wa ‘AthwÄruhu. Cet. III; Mesir: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyah, 1975.

Muhammad Mushtafa al-Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, Mesir: Dar al-Nahdhah al- Arabiyyah.

Nurchalis Madjid, Tradisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam, dalam Budhi Munawar dan Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Cet. II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Qardhawi, Yusuf. Madkhal li DirÄsat Al-Syari’at Al-Islamiyah. Cet. I; Beirut: MuassasÄt al-Risalah, 1993.

Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Fiqh di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001.

Shiddiqy, Nourouzzaman. Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Siad, Muhammad. Atceh Sepanjang Abad. Medan: t. p., 1961.

Sirry, Mun’im A. Sejarah Fiqh i Islam: Sebuah Pengantar. Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Sualstomo, et. al (eds), Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Sulastomo, et. al (eds) Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali. (Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Syahrizal, Syeikh Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam. Cet. I; Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003.

Umar Sulaiman al-Asyqar, Tarikh al-Fiqh al-Islamy, diterjemahkan oleh Dedi Junardi dan Ahmad Nurrahman dengan judul Fiqh IslamSejarah Pembentukan dan Perkembangannya, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Van Brinessen, Martin. Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat. Cet. III; Bandung: Mizan, 1999.

Wahab Khallaf, Abdul. Ilmu Ushul Al-Fiqh wa Khulashat Al-Tasyri Al-Islam. Mesir: t. p. 1942.

Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II, Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr, 2004.

Wahid, Abdurrahman. Pengembangan Fiqh yang Kontekstual. [Majalah Pesantren]. No. 2/Vol. II, 1985.

Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Madhhab Negara: Kritik atas Politik Fiqh di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001.

Yafie, Ali. Menggagas Fiqhi Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah. Cet. III; Bandung: Mizan, 1995.

Yusuf Hamid al-Alim, Al-Maqashid al-Am Li al-Syari'atal-Islamiyyah, Cet. I; Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah, 1994.

Yusuf Musa, Muhammad. Al-Madkhal li DirÄsat al-Fiqh al-IslÄmy. Cet. II; Mesir: DÄr al-Fikr al-Araby, 1961
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.946

Refbacks

  • There are currently no refbacks.