KONSEP EUROPEAN MUSLIM DAN DAR AL SHAHADAH DALAM PEMBENTUKAN IDENTITI MUSLIM KONTEMPORARI MENURUT TARIQ RAMADAN

Nor Faridah binti Mat Nong

Abstract


Kajian ini membincangkan tentang pembentukan identiti Muslim kontemporari khususnya di kalangan masyarakat Islam yang hidup di Eropa, spesifikasi dalam pemikiran Tariq Ramadan. Perkembangan minoriti Muslim selepas perang dunia kedua menunjukkan perubahan dan perpecahan kepada generasi pendatang apabila berlaku pertembungan di antara pembangunan sekular dan cara hidup tradisi memberi impak negatif terhadap identiti keagamaan mereka. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kaedah Tariq Ramadan dalam menangani krisis identiti Muslim kontempotari khususnya dalam arus kemodenan Eropah dan kajian ini menggunakan metode perpustakaan serta temu bual. Dua skop kajian diteliti dalam Konsep European Muslim dan Dar al-Shahadah akan di analisis berdasarkan pendekatan Iman, Amalan& Spiritual; Pendekatan Sumber Islam& Konteks Semasa; Pendidikan& Penyiaran, dan; Tindakan& Penyertaan. Hasil kajian awal menunjukkan bahawa pembentukan identiti generasi Muslim Eropah perlu diukur berdasarkan ruang dan konteks semasa dalam kaedah ijtihad tanpa rigid kepada budaya tertentu semata-mata, supaya konsep identiti Muslim difahami berdasarkan etika Islam sepenuhnya.

Keywords


muslim identity; european muslim; dar al-shahadah

Full Text:

PDF

References


Abdul Mun'im, Mahmud 'Abd al-Rahman. 1999. Mu'jam al-Mustalihat Wa al-alfaaz al-Fiqhiyyah. Kaherah. Dar al-Fadhilah

Al-Alwani, Taha Jabir. 1993. Ijtihad. USA. The International Institute of Islamic thought.

Alam, Anwar. 2007. “Scholarly Islam†and “Everyday Islamâ€: Reflections on The Debate Over Integration of the Muslim Minority in India and Western Europe. Journal of Muslim Minority Affair 27 (2) :241-255

Ammann, Ludwig. 2006. Conservative Reform in Contemporary Western Islamic Thought: Tariq Ramadan, A Case Study http://www.aub.edu. lb/fas/ampl/Documents/files/lectures/Ammann,%20TariqRamadanACaseStudy. pdf

Cesari, Jocelyne. 2004. When Islam and Democracy Meet. New York. Palgarave Macmillan

Kamaruzzaman Yusof. 2012. Identiti Muslim Eropah dan Pendekatan Tariq Ramadan. Bangi. Temubual. 2 Julai

Karim, Mochamad Faizal. 2010. Proses Munculnya Euro-Islam sebagai Transnasional Noms dikalangan Muslim Eropah. Jurnal Kajian Wilayah 1:41-77http://ir.binus ac.id/files/2012/07/euro-islam. pdf

Maulawi, Faisal. 1987. Al-usus al-shariyya lil-‘alaqat bayna al-Muslimin wa Ghayr al-muslimin. Dar al-Rasyad al-Islamiyyah, Beirut

Muhammad Haniff Hassan. 2007. Revisiting Dar Al-Islam (Land Of Islam) And Dar Al-Harb (Land Of War). RSIS Commentaries Jan 1:1-3[http://www.rsis.edu. sg/publications/Perspective/RSIS0012007. pdf]

Nielsen, Jorgan. 2007

Ourghi, Mariella. 2010. Tariq Ramadan: From a Mere Co-Existence to an Authentic Contribution of Europe’s Muslims. Journal of Religion in Europe 3: 285–309http://www. ingentaconnect. com/content/brill/jre/2010/.. . /art00005[13 Ogos 2011]

Ramadan Tariq. 2012. http://www. parisvisionnews. com/religion/132-islam/3059--western-muslims-beyond-integration-drtariq-ramadan. pdf

Ramadan, Tariq. 1999. To Be A European Muslim. London. Islamic Foundation

Ramadan, Tariq. 2004. Islam, the West and the Challenges of Modernity. Leicester. The Islamic Foudation

Ramadan, Tariq. 2005. Interview http://www. tariqramadan. com/IMG/article_PDF/article_a205. pdf

Ramadan, Tariq. 2010. What I Believe. United Kindom, Oxford University Press

Sardar, Ziauddin. 2003. Islam, Postmodernism and Other Futures. London. Pluto Press

Tampio, Nicholas. 2011. Constructing the Space of Testimony: Tariq Ramadan's Copernican Revolution. Political Theory XX(X): 1–30[http://ptx. sagepub. com/content/early/2011/07/21/0090591711413546]

Tibi, Bassam. 2008. Political Islam, World Politics and Europe, Democratic Peace and Euro-Islam. New York. Routledge Toylor &Francis Group

Tubuliyak. 2008. Hukum Fiqh Islam Dalam Politik Minoroti Muslim. Terj. Muhammad Haniff Hassan. Singapura. Pustaka Nasional

Zulkifli Hasan. 2012. http://zulkiflihasan.wordpress.com/2012/01/04/tasawwur-dakwahdan-tajdid-haraki-mendepani-isu-islam-dan-pluraliti/
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.976

Refbacks

  • There are currently no refbacks.