STUDI AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG PEMBINAAN AKHLAK MANUSIA PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Amirul Haq RD, M. Khatami

Abstract


Al-Quran merupakan rujukan fundamental dalam pembinaan akhlak manusia, serta pemegang otoritas tertinggi dalam agama Islam. Sejarah membuktikan bahwa Islam tidak pernah menolak kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelumnya. Allah telah mendidik akhlak Nabi Muhammad Saw, sebagai bentuk pendidikan kepada seluruh umat manusia. Krisis akhlak dewasa ini menjadi suatu problematika yang sedang melanda negeri ini tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Maka pengkajian makalah ini mencari ayat al-Quran tentang pembinaan akhlak manusia, dengan tujuan mengetahui pembinaan akhlak manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Pengkajian makalah ini merupakan kajian tafsir mudhu’i (tematik) dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan pembinaan akshlak manusia, penelitian kepustakaan sebagai teknik dalam mendapatkan dan mengumpulkan data, menggunakan tafsir al-Misbah sebagai sumber primer dan beberapa kitab tafsir, buku dan jurnal tentang pembinaan akhlak dan pendidikan Islam sebagai sumber primer, kemudian disimpulkan dengan menggunakan teknik deduktif. Adapun hasil yang didapat dalam pengkajian ini adalah pembinaan akhlak manusia dalam perspektif pendidikan Islam, diantaranya: 1) berlaku adil (pendidikan melahirkan pemimpin yang adil, 2) bertabayyun (Pendidikan mengelolar informasi, 3) menghargai sesama (moderasi beragama), dan (moderasi beragama), dan 4) Metode Pembinaan akhlak manusia: a) Teladan, b) pembiasaan, c) targhib dan tarhib.

Kata Kunci: Pendidikan, Pendidikan Islam, dan Moderasi Beragama

Full Text:

PDF

References


Q. Shihah, Membumikan Al-Quran, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

M. A. Halim, Memahami Al-Quran: Pendekatan Gaya dan Tema, Bandung: Penerbit Marja', 2002.

F. Zahidah, "Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran," Shautut Tarbiyah, 15 (1) 2009, 11-28.

M. Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indoneasi, 2004.

A. Azra, Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.

Z. Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

A. Zahil, Indeks Al-Quran, Bandung: Mizan, 2007.

A. Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Damanhuri, Akhlak Tasawuf, Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010.

Mustofa, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Kompas, "Kompas.COM," Sabtu Juni 2021. [Online]. Available: https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/05/153205565/berita-hoaks-di-indonesia-meningkat-mayoritas-soal-agama-politik-dan?page=all.

K. A. RI, Moderasi Beragama, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kemendikbud, "KBBI Online," Jumat Juli 2021. [Online]. Available: https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Mujiburrahman, Pendidikan Berbasis Syariat Islam, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017.

A. Mustofa, "Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam," Cendekia, 5 (2) 2019, 20-27.

K. Ulya, "Pelaksanaan Metode Pembiasaan di Pendidikan Anak Usia Dini," Asatiza: Jurnal Pendidikan, 1 (1) 2020 , 50-57.

Gunawan, Pendidikan Karakter, Bandung: Alfabeta, 2014.

T. Idris, Penerapan Metode Targhib dan Tarhib dalam Pendidikan Islam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.