PENGEMBANGAN FIQH DI ZAMAN MODERN

Anton Widyanto

Abstract


Diskusi tentang hukum Islam senantiasa dinamis dan seakan tidak pernah mengenal kata putus. Diskursus dan juga perdebatan seputar “sakralisasi” fiqh yang seringkali diidentikkan sebagai produk hukum Islam yang “siap saji” dan taken for granted juga semakin berkembang di kalangan para pemerhati hukum Islam, baik yang muslim mau pun non muslim. Diskursus dan perdebatan ini tentu saja positif sebagai upaya untuk menggali lebih dalam posisi hukum Islam yang seringkali diyakini sesuai untuk semua tempat dan waktu (salih li kull makan wa zaman) sejalan dengan misi Islam yang rahmatan li al-‘alamin. Dalam kerangka inilah tulisan berikut disusun dengan menggunakan pendekatan normatif mau pun sosio-historis.

Keywords


Fiqh; Maqasid al-Syari'ah; Ijtihad

Full Text:

PDF

References


Abu Sulayman, ‘Abd al-Wahhab Ibrahim. al-Fikr Al-Usuli; Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah, Jeddah: Dar al-Masyriq, 1983.

Amin, Ahmad. Fajr al-Islam, Singapore: Maktabah wa Matba’ah Sulayman Mar’i, 1965.

----------Duha al-Islam. Jilid I, Kairo: Maktabah al-Nahdhah alMisriyyah, 1993.

al-Awa, Muhammad Selim. “Approaches to Shari’a: A Response to Coulson’s History of Islamic Law”, Journal of Islamic Studies, vol. 2, 1991.

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashidus Syari’ah menurut al-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

al-Bahi, Muhammad, al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama’ al-Mu’asir, Beirut: Dar al-Kutub al-Bannani, 1975.

Al-Bannani, Hasyiyah al-‘Allamah al-Bannani ‘ala Syarh al-Mahalli

‘ala Matn Jam’ al-Jawami’, Juz 1, t.t.p: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.

al-Dimasyqi ,‘Abd al-Qadir ibn Badran. al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, Beirut: Dar al-Muassasah alRisalah, 1981.

Esposito, John L., Ancaman Islam: Mitos atau Realitas (The Islamic Threat: Myth or Reality), terj. Alawiyah Abdurrahman dan MISSI, Bandung: Mizan, 1996.

el-Fadl, Khaled M. Abou. Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif (Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

al-Faruqi, Ismail Raji. Tawhid its Implications for Thought and Life, Malaysia: IIIT, 1982.

Hallaq, Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam (A History of Islamic Legal Theories), terj. E.Kusnadiningrat, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000.

Harb, ‘Ali. Hermeneutika Kebenaran (al-Ta’wil wa al-Haqiqah:Qira’ah Ta’wiliyyah fi Thaqafah al-‘Arabiyyah), Yogyakarta: LKIS, 2003.

Hassan, A.. Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Development), terj. Agah Garnadi, Bandung: Ganesha, 1994.

al-Hasan. Manahij al-Usuliyyin fi Turuq Dilalat al-Alfaz ‘Ala alAhkam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.

Al-Jabiri, Mohammed Abid. Negara dan penerapan Syari’ah (al-Din wa al-Dawlah wa Tatbiq al-Syari’ah), terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Jilid III, Mesir: Matba’ah Sa’adah, t.t.

Martin, Richard C. et.al., Post Mu’tazilah (Defender of Reason in Islam: Mu’tazila from Medieval School to Modern Age), terj. M. Syukri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.

Moten, A. Rashid, “Islamization of Knowledge; Methodology of Research in Political Science, Muhammad Muqim (ed), Research Methodology in Islamic Perspectives, Kuala Lumpur: Synergy Book International, 1999.

al-Musawi, Syaraf al-Din. Al-Nass wa al-Ijtihad, t.t.p: Sayyid alSyuhada, 1404 H.

Nasution, Harun, Islam Rasional; Gagasan dan pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution, Bandung: Mizan, 1998.

Nyzee, Imran Ahsan Khan. Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad, Islamabad: IIIT, 1994.

Qutb, Sayyid, Beberapa Studi Islam (Dirasah Islamiyyah), terj. Rahman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah, 1996.

Rahman, Fazlur, Islam, Chicago: The University of Chicago, 1975.

--------------, Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition, Chicago: Chicago University Press, 1980.

Rakhmat, Jalaluddin. Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Rasyid, Daud, Islam dalam Berbagai Dimensi, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Safi, Louay, The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, Selangor: IIIT, 1996.

Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law, Oxford: Oxford University Press, 1964.

Subhi, Ahmad Mahmud. Fi ‘Ilm al-Kalam: Dirasah Falsafiyyah li Ara’ al-Firaq al-Islamiyyah fi Usul al-Din, Juz I, Beirut: Dar al-Nahdah, 1985.

Suma, Muhammad Amin, Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syahrur, Muhammad, al-Kitab wa al-Qur’an, Qira’ah Mu’asirah, Damaskus: Al-Ahali, 1992.

Syah, Ismail Muhammad dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.46

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Welcome to Jurnal Ilmiah Islam Futura (JIIF) open journal system. Thank you very much for visiting. We are looking forward to getting your research articles

        

Jurnal Ilmiah Islam Futura

All works are licensed under CC-BY

©Published by Center for Research and Community Service (LP2M) in cooperation with the Postgraduate Program of UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia.