Parenting Skills According to The Islamic Perspective Towards Family Well-Being

Izzah Nur Aida Zur Raffar, Salasiah Hanin Hamjah, Ahmad Dzaky Hasan, Nang Naemah Nik Dahlan

Abstract


Parents are leaders of the family who should play the role of building family well-being. Family well-being very much depends on the way of nurturing or raising and managing the family. In order to build a prosperous or happy family, the first and foremost matter which needs to be emphasised is parenting knowledge. Neglecting this parenting aspect will result in parents’ failure to effectively manage the family toward well-being, even causing suffering to children and is associated with bad behaviour such as committing murder, physical or sexual abuse, and neglecting their education. Hence, this research is conducted to study parenting skills according to the Islamic perspective, by using content analysis method. Research findings based on the views of Muslim scholars conclude that in the Islamic perspective, the parenting skills which parents need to master to become excellent parents are parenting knowledge, maintaining their relationship with Allah SWT, relationship with their children and relationship with fellow human beings,  encompassing spiritual, mental, emotional, physical and social aspects. The implications of this research can help parents know the basic parenting skills according to the Islamic perspective, to build a prosperous family. This research also contributes knowledge to the authorities responsible for managing family development so that knowledge, skills and programs relating to parenting can be disseminated and practised in Muslim family life.


Keywords


Parenting skills, spirituality, Islam, family, well-being

Full Text:

PDF

References


‘Ulwan, Abdullah Nasih, Tarbiyah al-Awlad Fi al-Islam (Mencorak Peribadi Awal Anak) (Selangor: PTS Publishing House Sdn Bhd., 2015).

‘Ulwan, Abdullah Nasih, Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam, trans. Syed Ahmad Semait (Singapura: Pustaka National, 1988).

Ab. Aziz Yusof & Mutiara Dwi Sari. “Pembangunan Modal Insan daripada Perspektif Islam: Impak kepada Pengurus.” Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 2 (1), (2017).

Abdul Aziz Ismail, Indahnya Akhlak Warisan Rasulullah (Kuala Lumpur: Power Press & Design, 2013).

Abdul Munir Ismail, Dakwah Suatu Tuntutan dalam Islam (Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2014).

Abu Mazaya, Korban dan Aqiqah (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publications, 2009).

Ahmad Ghalib, Membina Generasi Berakhlak (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher, 1998).

Ahmad Sarji Abdul Hamid, “Kemahiran Keibubapaan,” in Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa, ed. Azrina Sobian (Selangor: MPH Group Publishing Sdn. Bhd., 2007).

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad, Ihya’ cUlum al-Din (Kaherah: Dar al Taqwa li al-Thurath, 2000).

al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, trans. Abu Laila & Muhammad Tohir (Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agencie., 2001).

Ali Qutb, Muhammad, Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 1992).

al-Istambuli, Muhammad Mahdi & al-Syilbi, Musthafa Abu Nashr, Isteri dan Puteri Rasulullah (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd., 2010).

al-Jazzar, Abdul Muizz Abdul Hamid & al-Sarhan, Abdullah Nasir, Panduan Kesihatan dan Penjagaan Kanak-kanak dan Orang Tua dalam Islam, trans. Halimah Zainuddin (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise., 2005).

al-Maghribi, Al-Maghribi bin al-Said, Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa, trans. Zaenal Abidin (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Al-Malkawi, Abdul Kadir Khalil, Aqidah al-Tauhid fi al-Quran al-Karim (Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 2004).

Al-Mawdudi, Abul A'la, Prinsip-Prinsip Islam (Riyadh: National Offset Printing Press, 1985).

al-Najar, Amin al-Najar, Ilmu Jiwa dalam Tasawwuf, trans. Hassan Abrori (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

al-Qaradawi, Yusuf, al- cIbadah fi al-Islam (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).

al-Qaradawi, Yusuf., al-Qur’an dan al-Sunnah Referensi Tertinggi, trans. Bahruddin Faunani (Selangor: Penerbitan Darul Iman. 2001).

al-Qattan, Ahmad, Pendidikan Anak Cemerlang Menurut al-Quran & al-Sunnah (Selangor: Pustaka Ilmi, 2010).

al-Sha’rawi, Muhammad Mutawalli, Ahkam al-Usrah wa al-Bait al-Muslim (Kaherah: Maktabah al-Turath al-Islami, 2000).

al-Tarairah, Muhammad Mahmud Ahmad, al-Ahkam al-Khasah bi al-Alaqah baina al-Aba’ wa al-Abna’ (Urdun: Dar al-Nafais, 2008).

al-Zuhayli, Wahbah., Al-Muctamad fi al-Fiqh al-Syafie (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2010).

Amru Khalid, Semulia Akhlak Nabi (Solo: Aqwam Syarikat Penerbit Islam, 2013).

Ariffin Salleh. 2014. Bapa Baran Dera Dua Anak. Harian Metro, 2 September.

Azizi Yahaya & Mohd Sofie Bahari, Gaya Asuhan Ibu Bapa Remaja Terhadap Tingkah Laku (Skudai: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 2010).

Baumrind, D. “Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior.” Child Development 37 (4), (1996).

Baysal, A., General Nutrition (Ankara: Hatiboglu Publications Press, 2002).

Besharat, M. A., Azizi, K., & Poursharifi, H. “The Relationship Between Parenting Styles and Children’s Academic Achievement in A Sample of Iranian Families.” Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (1), (2011).

Bronfenbrenner, U., The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979).

Budaiwi, Ahmad Ali, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Eggen P. & Kauchak D., Educational Psychology-Classroom Connections (USA: Macmillan College Publishing Company, 1994).

Epstein, J. L., “Family Structures and Student Motivation: A Developmental Perspective,” in Research on Motivation in Education: Goals and Cognitions, ed. C. Ames & R. Ames (New York: Academic Press, 1989).

Fauzi Abd. Majid, “Pengaruh Persekitaran Keluarga dan Sekolah Terhadap Penghayatan Islam Pelajar: Kajian Kes Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang” (Master diss., Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003).

Ganesen & Noraini. “Pengaruh Struktur Keluarga dan Stail Keibubapaan Terhadap Pencapaian Akademik Murid India di Sekolah Menengah Rendah.” Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 2 (1), (2014).

Hamidah S., Zawawi I., Roslinda Y., “Kecerdasan Emosi Menurut al-Quran dan al-Sunnah: Aplikasinya dalam Membentuk Akhlak Remaja.” The Online Journal of Islamic Education 1 (2), (2013).

Harlina Halizah Siraj, “Keibubapaan dalam Islam.” in Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa, ed. Azrina Sobian (Selangor: MPH Group Publishing Sdn. Bhd., 2007).

Haron Din, Manusia dan Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003).

Hawamidah, Bassam cAli, al-Qadiri, Ahmad Rashid, & Abu Shuraikh, Shahir Zib, Tarbiyyah al-Atfal fi al-Islam (Oman: Dar Jarir li al-Nash wa al-Tawzi’, 2005).

Heman Elia. “Peran Ayah dalam Mendidik Anak.” Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan 1, (2000).

Husain Mazhahiri, Tarbiyah al-Tifli fi al-Rucyah al-Islamiah (Beirut: Muasasah al-Bicsah, 1992), 216.;

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami. Mukaddimah Ibn Khaldun (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).

Intan Suraya Halim, Membina Kecemerlangan Diri dan Jiwa Anak-Anak Muslim: Mendidik Anak-Anak Cara Islam (Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn. Bhd., 1995).

Isfadiah Dasuki, Bijak Parenting (Selangor: Publishing House Sendirian Berhad, 2018).

Ishak Mad Shah. “Konsep Kendiri Dan Pencapaian Akademik Golongan Remaja: Melihat Sejauhmana Gaya Kepimpinan Ibu Bapa Sebagai Moderator.” Jurnal Teknologi 40 (E), (2004).

Ishammudin Ismail, Kaunseling Keibubapaan (Selangor: Aras Mega Enterprise, 2009).

Jamiah Manap & Sidek Baba, 2016. “Al-Ghazali’s Parenting Skills Attributes Mode,” Jurnal Hadhari 8 (1), (2016).

Kasim, M. S., Cheah, I. & Shafie, H. M. “Childhood Death from Physical Abuse.” Child Abuse & Neglect 19 (1), (1995).

Kordi, A. & Baharudin, R. “Parenting Attitude and Style and Its Effect on Children’s School Achievements.” International Journal of Psychological Studies 2, no. 2 (2010).

Lam Paw Lin & Muhammad Yusuf. “Tingkah Laku Keibubapaan dan Penghargaan Kendiri Remaja”. Jurnal Psikologi Malaysia 7, (1991).

Mahmood Zuhdi, Keluarga Bahagia (Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd., 2008).

Mahyuddin Shaari. “Memahami Ilmu Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Bagi Pendidikan Berkesan.” Jurnal Pendidikan Islam 13 (2), (2009).

Md. Azrin Rosly. 2016. Suami Isteri Disyaki Dera Anak Angkat Ditahan. Utusan Online, 17 Januari.

Miskawayh, Tahdhib al-Akhlaq (Beirut: American Universiti of Beirut, 1966).

Mohd Azrul Azlen, “Rasulullah SAW Bapa Mithali,” Solusi Isu 8, 2013.

Mohd Dahlan & Ida Shafinas, “Jenayah Dan Masalah Sosial di Kalangan Remaja: Cabaran Dan Realiti Dunia Siber” (Master diss., Universiti Malaysia Sabah, 2010).

Mohd Faeez Ilias & Kamarul Azmi Jasmi, “Peranan Pendidikan Islam Dalam Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama”, Persidangan Kebangsaan Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 20 - 21 April 2011.

Mohd Fauzi Hamat & Mohd Khairul Naim Che Nordin. “Tinjauan Kepentingan Pembangunan Modal Insan di Malaysia.” Jurnal Al-Tamaddun 7(1), (2012).

Mohd Hamid, N. & Khaulah, A. Q. D., Tarbiyatul Al-Atfal Fi Rihab al-Islam fi al-Baiti wa al-Raudhah (Jeddah: Maktabah Al-Sawadi Li Al-Tauzi, 1994).

Mohd Khamal Md Daud, “Penghayatan Masyarakat Islam Keningau, Sabah Terhadap Pendidikan Keluarga Menurut Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah” (Master diss., Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015).

Mohd. Fadzilah Kamsah, 21 Kaedah Mendidik Anak Cemerlang (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2008).

Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid, Manhaj al-Tarbiyyah wa al-Nabawiyyah li al-Tifli ma’a Namāzuj Taṭbiqiyyah min Hayati al-Salaf al-Ṣalih wa Aqwal li al-Ulama’ al-ā’lammī (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Ṭayyibah, 2006).

Muhammad Said Mursi, Fan Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam (Kaherah: Dar al-Tauzi’ wa Al-Nasyr al-Islamiyah, 2001).

Noor Laily Abu Bakar, “Kemahiran Keibubapaan Masa Kini,” in Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa, ed. Azrina Sobian (Selangor: MPH Group Publishing Sdn. Bhd., 2007).

Noresah Baharom, Kamus Dewan Edisi Ketiga (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).

Norfaezah Mohd Hamidin, Siti Nurhajariah Md Isa, Awatif Abdul Rahman & Idi Hamdi, Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PAKK) di Malaysia: Kajian Literatur (Bandar Baru Bangi: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2016).

Norsaleha Mohd Salleh, Ahmad Munawar Ismail, Noor Hafizah Mohd Haridi, Zainora Daud, “Pemikiran Tidak Beragama dalam Kalangan Belia Islam di Malaysia: Suatu Kajian Rintis”. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 11 (1), (2015).

Rabiahtul Adawiyah, “Pembentukan Keluarga Ideal Menurut Islam dalam Kalangan Ibu Tunggal di Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu” (Master diss., Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014).

Rahmat Ismail & Mohd. Fadzilah Kamsah, Kemahiran Kekeluargaan: Menjadi Ibu Bapa Cemerlang (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 1997).

Razali Saaran, Hebatnya Cara Rasulullah Mendidik (Kuala Lumpur: Must Read Sdn. Bhd., 2010).

Rokiah Ahmad, Pendidikan Seks Mengikut Perspektif Islam (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2007).

Rumaya Juhari & Rozumah Baharudin, Pengantar Pembangunan Manusia: Perspektif Ekologi (Serdang: UPM Press, 2014).

Sabiq, Sayid., Al-cAqaid al-Islamiyyah (Kaherah: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1976).

Salasiah Hanin Hamjah. Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut Al- Ghazali (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016).

Salovey, P & Mayer, “What is Emotional Intelligence?” in Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators, ed. P. Salovey & D. Sluyter (New York: Basic Books, 1997).

Samsudin A. Rahim, Media dan Konstruk Sosial: Implikasi Terhadap Isu Sosial Remaja (Bangi: UKM, 2008).

Sanders, Matthew R. & Christensen, Alison P. “A Comparison of the Effects of Child Management and Planned Activities Training in Five Parenting Environments.” Journal of Abnormal Child Psychology 13 (1), (1985).

Shahida Hassim, Chua Chu Tee, Rosadah Abdul Majid, Zalizan Mohd Jelas & Hamizatun Akmal Md Yusof. “Perkembangan Kecerdasan Emosi Kanak-kanak Prasekolah Bermasalah Pendengaran: Implikasinya Terhadap Penglibatan Ibu Bapa.” Akademika 8 (2), (2012).

Sidek Baba, Keluarga Sakinah (Shah Alam: Alaf 21 Sdn. Bhd., 2010).

Siti Azielah Wahi. 2014. Bapa Didakwa Bunuh Anak, Cedera Anak. Sinar Harian, 7 Februari.

Siti Hajar Ibrahim, Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd., 2002).

Siti Hajar Sa’aey, “Pengurusan Kewangan Peribadi Anggota Koperasi”. Dimensi Koop, 20 Januari 2016.

Slaby, R.G. & Guerra, N.G. “Cognitive Mediators of Aggression in Adolescent Offenders.” Developmental Psychology 24, (1988).

Steinberg, L., Darling, N., & Fletcher, A. C. “Authoritative Parenting and Adolescent Adjustment: An Ecological Journey”. Child Development 65 (1), (1995).

Suzana Ghazali, Dilema Wanita Bekerjaya (Putrajaya: JAKIM, 2014).

Syed Hassan Syed Ahmad Al-Mashoor, “Cabaran Keibubapaan, Anak Remaja dan Dewasa,” in Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa, ed. Azrina Sobian (Selangor: MPH Group Publishing Sdn. Bhd., 2007).

Udah Mohsin, Syarah Sahih al-Bukhari (Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM, 2010).

Yusuf Ba’daroni, al-Ibnu maca Abihi wa Ummihi (Beirut: Dar al-cUlum li al-Malayin, 1996).

Zaydan, Abdul Karim, Usul al-Dakwah, trans. Solehan Ayub (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2002).

Zhiwen, X., Xiaoming L. & Stanton, B. “Perceptions of Parent-Adolescent Communication Within Families: It Is A Matter of Perspective.” Psychology, Health & Medicine 16 (1), (2011).

Zuliaty Zulkiffli. 2019. Kanak-Kanak 2 Tahun Maut Didera. Berita Harian, 26 Mei.

Zuraira Libasin, Azlina Mohd Mydin, Wan Anisha Wan Mohammad & Rafizah Kechil, “Kajian Literatur: Manfaat Makanan Sunnah dari Perspektif Islam.” International Academic Research Journal of Social Science 3 (1), (2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9576

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 IZZAH NUR AIDA ZUR RAFFAR, SALASIAH HANIN HAMJAH, AHMAD DZAKY HASAN, NANG NAEMAH NIK DAHALAN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam has been indexed by:

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
P-ISSN 2549-3132
E-ISSN 2549-3167