Author Details

Shafiq, Tengku Ahmad, Universitan Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Malaysia

  • Vol 3, No 2 (2019) - Articles
    Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari'a Perspective)
    Abstract  PDF