Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)

Khairuddin Khairuddin, Abdul Jalil Salam

Abstract


Istilah nusyuz di dalam al-Qur`an dan hadis tidak terbatas pada istri, tetapi juga terhadap suami. Di dalam kitab-kitab fikih, istilah nusyuz lebih condong pembahasannya terhadap istri, tetapi di dalam kitab al-Um karangan Imam asy-Syafi’i dan kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab karangan Imam an-Nawawy, istilah nusyuz itu juga ditujukan kepada suami. Namun dalam pembahasan kitab fikih, nusyuz yang dilakukan oleh suami tidak berakibat kepada gugurnya hak suami dari istri, kebalikan dengan nusyuz yang dilakukan oleh istri, yang berakibat istri tidak berhak lagi mendapat nafakah dan hak-hak lainnya dari suami. Ini artinya, fikih telah menempatkan posisi suami pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan istri.


Keywords


Nusyuz, al-Qur`an dan Hadis, Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Full Text:

PDF

References


Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafi’i, Fat-hul Qarib, Terj. H. Abubakar Muhammad, Karya Abditama, Surabaya, 1995.

Abdurrahman al-Jauziri, Fikih Empat Mazhab, Jilid 5, Pustaka al-Kautsar, t.tp, t.t.

Abi ‘Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Um, Jld. 5, T.p, T.tp, t.t.

Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, Shahih Muslim, Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992.

Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Muhalla, Jld. 10, Dar al-Fikr, t.tp, t.t..

Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, Jld. 16, Dar al-Fikr, T.tp, t.t.

Abu Daud, Sunan Abi Daud, Jld. I, Dar al-Fikr, Bairut – Libanon, 1994.

Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jld. 7, Thaha Putra, Semarang, t.t.

-------, Shahih Bukhari, Jld. IV, Cet. Ke-5, Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997.

Al-Qurthubi: al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an, , Tc., Jilid 4, Cairo: tnp.,1936.

Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Jld. 2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.t.

K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, Asbabun Nuzul, Edisi Kedua, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2003

Kementerian Agama, Syaamil al-Qur`an; Miracle The Reference, Cet. I, Sygma, Bandung, 2010.

Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, Cet. Ke- 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993.

Muhammad Abu Zuhrah, al-Ahwal as-Syakhsiyyah, Cet. Ke- 3, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962.

Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid. 9,Cet. Ke-4, Beirut:Dar al Fikr, 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga

P-ISSN: 2620-8075
E-ISSN: 2620-8035

Published by Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga has been indexed by:

 

Flag Counter

Creative Commons License

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.