Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor membantu mempercepatkan penyelesaian permohonan cerai

Norizan Binti Razali

Abstract


Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor di Malaysia telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dapat memainkan peranan dalam  menjimatkan masa dan memudahkan pasangan suami isteri yang terpaksa mengambil keputusan bercerai kerana tidak perlu menunggu lama untuk proses perceraian. Sebelum ini proses perceraian menghabiskan masa sehingga 90 hari walaupun suami isteri bersetuju untuk bercerai secara baik. Dengan adanya proses ini, kes dapat diselesaikan dengan lebih cepat iaitu dalam masa 6 jam sahaja. Sistem Fast Track ini merupakan idea para Hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) demi untuk menyelesaikan kes-kes permohonan yang banyak tertumpuk kerana Negeri Selangor mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Justeru itu objektif kajian ini untuk menyoroti kajian lepas tentang keberkesanan sistem Fast Track ini. Kajian dibuat berbentuk kualitatif  dengan mengambil pendekatan analisis data statistik dan dianalisi secara deskriptif dengan teori-teori Undang-Undang yang menjadi objek penelitian. Tinjauan literature dilakukan secara tematik dan hasil analisis mendapati Sistem Perceraian Fast Track ini telah mencapai objektif yang diinginkan oleh JAKESS. 


References


Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md. Supi, (2006). Manual Undang-Undang Keluarga Islam . hlm 17-18 Kuala Lumpur : IKIM

Abdul Walid Abu Hassan,2016. Hak-hak Wanita menurut Undang-Undang Keluarga Islam .di Malaysia,hlm. 42-43. Selangor: Universiti Islam Malaysia.

Antoni,” Talak di luar Pengadilan menurut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak”(skripsi), Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Asma Solehah Binti Mustaffa Kamal,”Penjatuhan Talak oleh Hakam (Analisis Seksyen 48 Enakmen Keluarga Islam Perak, Malaysia)”(skripsi), Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Bernama, 2019. Proses cerai ‘fast track’ elak wanita digantung tak bertali.Astroawani.com/berita-malaysia/proses-cerai-fast-track-elak-wanita-digantung-tak-bertali.

Buliten Jakess 2015. Selangor Perkenal Proses Kerja Fast Track Kes Cerai. Keluaran 25 bil. 2/2015.

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

Ely Nazihah binti Ahmad Yunus Kajian Sistem Perceraian Fast Track: Satu Metode dalam menyelesaikan Kes Perceraian. Artikel Sistem Fast Track (2) pdf.. coursehero.com

Enakmen 2 Tahun 2003, “Enakmen Undang-undang Keluarga Islam “ (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 47

Hammad Mohamad Dahalan Pensyarah Fakulti Peradaban Islam, KUIS kerjasama Mohamad Azhan Yahya Pensyarah Fakulti Undang-undang, UKM.

Kamalia binti Khairud din (2019). Fast Track sebagai salah satu kaidah perceraian kajian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Negeri Selangor (Studi Kasusu di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor .Skriptsi: epository.uinsu.ac.id/8990/1/SKRIPSI%20FULL.pdf

Khairuddin Hasballah,”Studi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Relevansinya dengan mediasi Di Pengadilan Agama”,(journal)http: journal,arraniry.ac.id indexphp samarah,2019.

Ms.m.wikipedia.org/wiki/Selangor,

Mohd Irfan Najmy bin Mohd Nazly. peranan unit khidmat dan nasihat keluarga jabatan agama islamkedah dalam upaya menurunkan angka perceraian (studi kasus di jabatan agama islam kedah, malaysia). mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum prodi hukum keluarga fakultas syari’ah dan hokum UIN ar-raniry,banda aceh 1440 h/ 2019.

Mohd Shabri Bin Ismail. 2000. Perceraian di Luar Mahkamah, Permasalahan dan Implikasinya: kajian kes di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. UKM Bangi.

Muhamad AlFattah bin Abu Bakar,”Peran Hakam (Juru Damai) di dalam mengatasi perceraian (studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)”(skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Mumtazah Narowi, Noor Fadhzana Mohd Noor dan Siti Amalina Ahmad Khairundin (2020). Hakam dan Aplikasinya Dalam Penyelesaian Kes Perceraian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Selangor: Unisel

Nik Roslina bt Raja Ismail (1999), “Kajian Perbandingan Mengenai Jangkamasa yang diambil untuk Menyelesaikan Kes-kes berhubung Perceraian serta Kekerapan Penangguhan Kes di antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil,” Modul Praktikum, Diploma Pengurusan Awam, INTAN.

Noor Aziah Mohd. Awal (2001), “Divorce In Accordance With Islamic Law In Malaysia: Law And Practice”, IKIM Law Journal, Vol. 5 No. 2.

Norsuhaila binti Musa 2001. Pembubaran perkawinan dengan perintah Mahkamah satu kajian mengenai kuasa Hakim menurut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 1987 Dan Hukum Syarak. UKM: tesis.

Nur Farhana Abdul Manan 2019. Proses cerai ‘ Fast track’ mudahkan pasangan. https://www.sinarharian.com.my.

Nur Fathin binti Nor Zamri, “Peran Lembaga Konsultasi Dalam Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Kajian di Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Pulau Pinang)” (skripsi), mahasiswa Fakultas Syati’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Nur Zulfah binti Md Abdul Salam. 2019. Perceraian secara fast track. Buletin kuis. Fsu.kuis.edu.my/images/krc/buletin/artikel-2019,pdf.

Nur Zulfah binti Md Abdul Salam.. 2021. Penglibatan Jawatankuasa Pendamai dan Hakam dalam Penyelesian tuntuan cerai. Journal for Islamic Studies 7(1): 1-15.

Perlembagaan Malaysia Tahun 1984, “Kekuasaan Mahkamah Syariah, Akta 355 UU Malaysia”

Portal Mais 2019. Penjelasan Isu “Kuanter khas (Fast Track) Penceraian.https://www.mais.gov.my.

Raihanah Abdullah. 2009. Penangguhan kes di Mahkamah Syariah: Cabaran dan penyelesaian. Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 1-30.

Salihuddin, “Prosedur Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008(studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) (skripsi), Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2016.

Salleh Ismail. 2003. Pembubaran Perkasinan mengikut fiqh dan Undang-Undang Perkawinan Islam. Selangor: Dawama Sdn. Bhd.

Siti Juariah Bt Tarmuji. 2007.Kelewatan Prosiding Ta’liq di Mahkamah Syariah Satu Kajian Di Negeri Perak. UKM FPI.

Sofian Binti Ahmad . 2005 Kajian mengenai Kes Perceraian Luar Mahkamah di Mahkamah Syariah di Malaysia. UKM FPI.

Undang-undang, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 atau (pindaan) seksyen 125 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003.

Wan Nurul Husna Binti Wan Mohd Husni, Yazid Maarof, Mohamad Kamil Ab. Majid. 2015. Panduan Fiqh Munakahat, Pembelajaran Islam Amali. Selangor: Hazrah Enterprise.

Wahbah Al-Zuhaili 2001. Fiqh dan Perundangan Islam jilid VII, hlm 472, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yazid Maarof, Mohamad Kamil Ab. Majid. 2015. Panduan Fiqh Munakahat, Pembelajaran Islam Amali. Selangor: Hazrah Enterprise.

Yulmina,”Multi Alasan Cerai Gugat(Tinjauan Fikih Terhadap Cerai GugatDi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)”(skripsi) Falkutas Hukum Keluarga,2019.

Zaleha Kamaruddin (2001), “Wanita dan Kelewatan Kes di Mahkamah Syariah: Antara Persepsi dan Realiti’, dalam Raihanah Abdullah (ed.), Wanita dan Perundangan Islam, Selangor: Ilmiah Publishers. Penangguhan Kes Di Mahkamah Syariah: Cabaran Dan Penyelesaian 29 AKTA Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15694

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 
Indexed by:

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

Justisia Justisia Justisia Justisia

 
Tools:

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

All papers published in Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Social Media: